Oferta

Nasza oferta obejmuje:
Beton towarowy - zwykły

Beton zwykły – jest to beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3; powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek, dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Znajduje zastosowania głównie w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym ( ławy fundamentowe, płyty fundamentowe, stropy, ściany itp.).
Oferujemy Państwu beton towarowy w klasach wytrzymałości  od C 8/10 do C 50/60 wg obecnie obowiązującej normy PN-EN 206 w dowolnej konsystencji oraz uziarnieniu kruszywa.

Beton posadzkowy

Betony posadzkowe – są to betony specjalistyczne, które dzięki odpowiedniemu połączeniu optymalnych ilości spoiwa, stosu okruchowego oraz domieszek chemicznych, służą do wykonywania elementów w stosunku do których postawione są wysokie wymagania co do trwałości, wytrzymałości oraz estetyki. Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie przemysłowym ( posadzki przemysłowe w przemyśle, posadzki w budownictwie handlowo-usługowym, posadzki w budownictwie mieszkaniowym).
Produkowane są w klasach wytrzymałości C 20/25 do C 35/45 (wg obecnie obowiązującej normy PN-EN 206). Betony posadzkowe mogą być wykonywane z dodatkiem włókien stalowych lub włókien polipropylenowych.

Beton nawierzchniowy

Beton nawierzchniowy wykorzystywany jest w budownictwie drogowym ( drogi betonowe, place manewrowe i parkingi, zatoki autobusowe ). Beton specjalny od klasy C30/37, w stosunku do którego postawione są wysokie wymagania co do trwałości i wytrzymałości. Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością od F150, wysoką wodoszczelnością od W8 i niską nasiąkliwością poniżej 5%. Produkowany zgodnie z PN-EN 206.
Specjalny beton nawierzchniowy ( PN-V-83002) stosuje się w budowie nawierzchni lotniskowych.

Betony mostowe

Betony mostowe – są to betony specjalistyczne, w stosunku do których postawione zostały bardzo wysokie wymagania trwałościowo-wytrzymałościowe. Projektowane są one z przeznaczeniem dla budownictwa mostowego. Produkowane są zgodnie z normami PN-88/B-06250, PN-S-10040:1999, oraz na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dostarczonych przez Klienta.
Charakteryzuje się :
Wysoką mrozoodpornością – od F150 do F250
Wysoką wodoszczelnością – od W8 do W12
Niską nasiąkliwością – poniżej 5%

Betony hydrotechniczne

Betony hydrotechniczne – są to betony wysoko specjalistyczne, które wykorzystywane są do budowy elementów narażonych na szczególnie ekstremalną ekspozycję środowiskową.
stosowane w budownictwie hydrotechnicznym. (budowa jazów, oczyszczalni ścieków, nabrzeży)
wyróżniające się wodoszczelnością i/lub mrozoodpornością i/lub obniżonym odpowiednio cieple hydratacji cementu.
Nazwa betonu wskazuje, że jest on przeznaczony do budowli hydrotechnicznych tj. takich, które co najmniej jedną powierzchnią- choćby w części- poddane są stałemu działaniu wody.
Tak zróżnicowane obciążenia jakim poddany jest beton wymagają stosowania składników o odpowiednich właściwościach, które można osiągnąć stosując odpowiedni rodzaj cementu oraz wysokiej jakości kruszywa. Pomocne w wykonaniu betonu odpowiedniej jakości są także dodatki mineralne i domieszki chemiczne.
W obiektach hydrotechnicznych zazwyczaj jest stosowany beton klasy wytrzymałościowej od C20/25 do C35/45. Pożądany stopień wodoszczelności wynosi od W6 do W12.
Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur; podawany w wytycznych projektowych stopień mrozoodporności zawiera się w przedziale od F100 do F200.

Do ich produkcji wykorzystuje się specjalne rodzaje cementów oraz kruszyw, dzięki którym uzyskuje się niskie ciepło hydratacji w dojrzewających elementach, pozwalające tym samym na zniwelowanie ryzyka powstania zjawiska gradientu termicznego, prowadzącego do powstawania mikrozarysowań. Betony te charakteryzują się również wysoką mrozoodpornością, wodoszczelnością oraz odpornością na czynniki chemiczne.

Beton SCC ( samozagęszczalny )

Najczęściej stosowane są w budownictwie hydrotechnicznym m.in. budowa jazów, zapór wodnych, śluz wodnych, elektrowni wodnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów i zbiorników oraz oczyszczalni ścieków.

Beton samozagęszczalne (SCC – self-compacting concrete ) – jest to beton posiadający zdolność do  szczelnego wypełnienia deskowań, samoczynnego odpowietrzenia i zagęszczenia pod własnym ciężarem bez segregacji składników. Beton znajduje zastosowanie tam gdzie zagęszczenie przez wibrowanie jest utrudnione bądź niemożliwe ze względu na gęste rozłożenie stali zbrojeniowej oraz skomplikowane kształty szalunków.

W naszej ofercie posiadamy betony SCC w klasach od C20/25 do C50/60 ( wg obecnie obowiązującej normy PN-EN 206-1).W przypadku betonów samozagęszczalnych klas niższych niż 30/37 wytrzymałość materiału po 28 dniach jest 40-80% większa niż zakładana przy dobieraniu składu mieszanki. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia innych cech niż wytrzymałość.

Beton kontraktorowy

Betony kontraktorowe – są to betony o dużej ciekłości, zagęszczające się pod własnym ciężarem (nie wymagające wibrowania) o wydłużonym czasie urabialności. Znajdują one zastosowanie w budowie ścianek szczelinowych, murów oporowych, pali, iniekcji itp. Nazwa betonu pochodzi od metody układania mieszanki betonowej przez rurę wlewową (kontraktor). Beton formowany jest od dna szczeliny lub pala, bezpośrednio w gruncie, najczęściej pod cieczą stabilizującą zabezpieczającą mieszankę przed zanieczyszczeniem lub segregacją.

Produkowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych PN-78/B-02483, PN-EN 1536:2001, PN-EN 1538:2002

Beton architektoniczny

Beton architektoniczny – odmiana betonu, pod którą rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod względem wyglądu. Beton architektoniczny gwarantuje osiągnięcie takich samych parametrów pod względem wytrzymałości i trwałości, jednak jego wygląd jest bardzo estetyczny i nie ma konieczności przykrywania go warstwą tynku lub inną powłoką wykończeniową.

Na końcowy wygląd ma wpływ wiele czynników – zarówno w trakcie produkowania betonu jak i jego wbudowania. Są one trudne do przewidzenia i kontrolowania w trakcie realizacji obiektu. Mają charakter materiałowy, technologiczny oraz wykonawczy i wśród nich jako główne należy wymienić:
– kształt i rysunek szalunku;
– zastosowany środek antyadhezyjny;
– warunki pielęgnacji betonu;
– temperaturę powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;
– wskaźnik wodno-cementowy mieszanki betonowej;
– rodzaj cementu;
– domieszki chemiczne modyfikujące właściwości mieszanki betonowej;
– różnice w uziarnieniu piasku.

Stabilizacje, podsypki cementowo-piaskowe, chudy beton

Stabilizacje i podbudowy – są to specjalistyczne mieszanki, o ściśle określonych proporcjach cementu, kruszyw mineralnych oraz wody, które wykorzystywane są jako podbudowy zasadnicze i pomocnicze nawierzchni drogowych obciążonych ruchem kategorii od KR1 do KR6.

Produkowane są zgodnie z zaleceniami normy PN-S-96012:1997 oraz PN-S-96013:1997 w czterech przedziałach wytrzymałości:

 • 0,5 – 1,5 MPa
 • 1,5 – 2,5 MPa
 • 2,5 – 5,0 MPa
 • 6,0 – 9,0 MPa

Podsypki cementowo-piaskowe – jak sama nazwa mówi są to mieszanki cementu oraz piasku w różnych stosunkach (w zależności od zapotrzebowania Klienta). Wykorzystywane są głównie jako warstwa wyrównująco-stabilizująca pod układaną kostkę brukową lub obrzeża i krawężniki. Produkowane są na zamówienie Klienta, w dowolnych stosunkach cementu do piasku. Do najczęściej zamawianych należą:

  • 1:2 (ok. 25 MPa)
  • 1:3 (ok. 20 MPa)
  • 1:4 (ok. 15 MPa)
  • 1:6 (ok. 10 MPa)
  • 1:10 (ok. 5,0 MPa)
  • 1:15 (ok. 2,5 MPa)

 

 • 1:20 (ok. 1,5 MPa)

 

 

Zaprawy murarskie i budowlane

Zaprawy budowlane – są to mieszanki klasycznych składników cementu, piasku, wody oraz specjalistycznych domieszek chemicznych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju oraz ilości domieszek, zaprawy budowlane utrzymują swoją ciekłość (właściwości reologiczne) nawet do 48 godzin oraz uzyskują odpowiednie napowietrzenie, dzięki czemu stwardniała zaprawa posiada doskonałe właściwości ciepłochronne (zmniejszają się straty ciepła z ogrzewania domów).

Produkowane są zgodnie z zaleceniami normy PN-B-14501:1990 w następujących markach:

Znajdują one zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.